سوالات رایج
سوالات رایج
 

1.      در بیمارستان‌های تک تخصصی به علت ماهیت وظایف و صعوبت متفاوت کار در بخش‌ها، سطح‌بندی بخش‌های تشخیصی و درمانی صحیح به نظر نمی‌رسد. آیا امکان جابه‌جایی سطوح توسط مراکز وجود دارد؟

پاسخ: سطح‌بندی بخش‌های تشخیصی و درمانی مفهومی نسبی است که براساس سختی و دشواری مراقبت (با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند مدت زمان مستقیم مراقبت از بیماران، استرس‌های روحی و روانی، ریسک مراقبت، مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز و در نهایت تلاش ذهنی و فیزیکی مورد نیاز) تعیین شده است و در بیش از 90% موارد با سختی واقعی مراقبت در بخش‌ها همخوانی دارد.

البته، هیات‌های اجرایی بیمارستان‌ها می‌توانند در 25% موارد، سطح‌بندی ابلاغی را یک سطح (افزایش یا کاهش) تغییر دهند. تنها در خصوص بیمارستان‌های تک‌تخصصی می‌توان سطح‌بندی متفاوت با دستورالعمل پرداخت عملکردی را در کارگروه دانشگاه تصویب و تغییرات اعمال شده را جهت اطلاع به دبیرخانه شورا ارسال نمود.

2.    کارشناس تغذیه در قسمت پشتیبانی می‌بایست به عنوان مسئول پرسنل آشپزخانه تعریف شود و یا کارشناس تک نفره در واحد تغذیه؟

پاسخ: با توجه به حذف سطحبندی واحدهای پشتیبان از ابتدای سال 1394 و نیز تشابه ماهیت وظایف واحدهای آشپزخانه و تغذیه، این دو واحد را میتوان ادغام نمود. در این صورت «واحد آشپزخانه و تغذیه»، در زیرمجموعه واحدهای پشتیبان قابل تشکیل است.

3.   تزریقات به عنوان یک واحد مستقل در نظر گرفته می‌شود و یا در زیر مجموعه درمانگاه تعریف گردد؟

پاسخ: ایجاد واحد مستقل در زیرمجموعه واحدهای پشتیبان مطابق دستورالعمل پرداخت عملکردی به ماهیت وظایف و فعالیتها بستگی دارد. چنانچه بخش تزریقات دارای فعالیت گسترده و  دارای مسئول جداگانه‌ای است، می‌بایست به صورت یک بخش مستقل تعریف و درآمدهای آن نیز جداگانه ثبت گردد و در صورتی که تزریقات به عنوان بخشی از فعالیتهای درمانگاه در حال انجام است و درآمد تزریقات در بخش درمانگاه ادغام شده است، در قالب فعالیت درمانگاه دیده می‌شود.

4.     برای پرداخت سال 1394، نیازی به اخذ تأییدیه پرداخت از دبیرخانه شورا جهت پرداخت خواهد بود؟

پاسخ: خیر

با عنایت به طراحی داشبورد مدیریتی سامانه ملی قاصدک و برگزاری جلسات آموزشی متعدد جهت بهره‌برداری، در طول 1394، پس از تائید فایل اکسل بررسی شده توسط دبیرخانه شورا، کارگروه دانشگاه و هیات اجرایی بیمارستان میتوانند با استفاده از آموزشهای ارائه شده نسبت به کنترل داشبورد مدیریتی و پرداخت اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت و پاسخگویی بر عهده هیات‌های اجرایی بیمارستان خواهد بود. هیات اجرایی میبایست با مشارکت مسئولین واحدها و بخشها نسبت به پرداخت عملکردی اقدام نمایند.

5.    در بیمارستان ما دو واحد تک نفره وجود دارد که به علت عدم وجود فرد دیگری در این صندوق، حضور و ضریب کیفی عملکرد کمتاثیر شده و افراد تمایل پیدا نمودهاند که از میزان حضور و کیفیت کار خود بکاهند، برای این افراد چه راهکاری وجود دارد؟

پاسخ: در صندوق‌های تک نفره که به علت ماهیت وظایف، امکان ادغام در واحدهای مشابه وجود ندارد، منطقاً ضریب کیفی عملکرد فرد و واحد یکسان خواهد بود (مراکز می‌بایست از یک نمره ارزشیابی برای فرد و واحد استفاده نمایند) و مستند به بند 7 آخرین مصوبه شورا، اعمال نمره کیفی برای 10% کارکنان در هر رسته شغلی کمتر از 7/0 امکانپذیر است. بدیهی است نمره کیفی فرد عینا برای واحد تعمیم خواهد یافت و می‌تواند تمام یا بخش عمده‌ای از دریافتی فرد را کسر نماید. 

6.    افرادی که در مرخصی استعلاجی طولانی مدت و مرخصی زایمان هستند، باید در سامانه قاصدک ثبت شوند؟

پاسخ: کارانه و اضافه کار افرادی که در مرخصی استعلاجی طولانی مدت و مرخصی زایمان هستند، می‌بایست حتماً در فایل اکسل محاسبه سهم بخش ها وارد شود و همچنین اسامی این افراد  باید در سامانه قاصدک نیز ثبت گردد، ولی ساعت حضور موظف و غیرموظف، صفر درج شود.

7.   حق مسئولیت‌هایی که در گذشته به صورت خارج از شمول پرداخت می‌شده است، با اجرای این دستورالعمل لغو گردیده است، چکار میتوان کرد؟

پاسخ: در صورتی که حق مسئولیت در قالب اضافهکاری  و یا هر روش دیگری پرداخت میشده است، به سرجمع صورت کسر محاسبه سهم بخش یا واحد مربوطه اضافه می‌گردد.

8.   در مرکز ما برخی افراد که اضافه‌کاری زیادی داشتند، اضافه کاری مازاد آنها به حساب سایر کارکنان واریز می‌شد. به دلیل فعالیت این افراد در دو بخش مختلف و ملاک قرار گرفتن اضافه‌کاری طبق اسناد حسابداری، محاسبه سهم صندوق‌ها دچارمشکل شده است. برای حل این مشکل چه کار میتوان کرد؟

پاسخ: هیات اجرایی بیمارستان فهرستی از چنین افرادی تهیه و مبلغ واریزی به حساب دیگران را تعیین و از صورت کسر بخش/واحد کسر و در صورت کسر بخش دوم (بخشی که اضافه‌کاری واقعی در آنجا اتفاق افتاده است)، اضافه می‌نماید. بدیهی است در صورتی‌که هر دو فرد در یک بخش فعالیت نمایند، نیازی به تغییر نخواهد بود؛ زیرا به طور خودکار در صورت کسر همان بخش اعمال شده است.

9.    آیا درآمد حاصل از کیف بهداشتی در درآمد بخش محاسبه می‌گردد؟

پاسخ: کیف بهداشتی در درآمد مبنای بخش و بیمارستان محاسبه نمیشود و در فروش داروخانه نیز لحاظ نمی‌گردد.

10.   در مصوبات جديد شورا، منظور از ستون چهارم جدول بند 9 مصوبه جدید شورا، «يك نفر از مديران زير مجموعه مدير بيمارستان» چه كسي است؟

پاسخ: منظور یکی از مدیران واحدهای زیر مجموعه مدیر/معاون پشتیبانی بیمارستان است مانند رئیس امور اداری، رئیس امور عمومی، معاون مدیر بیمارستان، مدیر پشتیبانی و نظایر آن.

علاوه بر این فرد که توسط هیات اجرایی هر بیمارستان انتخاب می‌گردد، بیمارستان‌ها میبایست برای مسئول حراست (و نه رابط حراست) نیز به عنوان یکی از مشمولین در جدول، کارانه و اضافهکار معادل لحاظ نمایند.

در صورتی که بیمارستان دارای رابط حراست است، همانند سایر کارکنان شاغل در واحدهای پشتیبان، کارانه این فرد را تعدیل نمائید و نیازی به معادل‌سازی برای این فرد وجود ندارد.

11.   در مواردی که بیماران در قالب زنجیره تامین به بیمارستان‌های دیگر ارجاع می‌شوند و پرستاران به عنوان پرستار همراه بیمار در آمبولانس اعزام میشوند، ساعت اعزام برای این افراد چگونه محاسبه می‌گردد؟

پاسخ:

اعزام پرستار با آمبولانس نوعی ماموریت محسوب می‌شود و میبایست به عنوان تایمکس فرد لحاظ می‌گردد و بسته به مورد می‌تواند جزء ساعت موظف یا غیرموظف محاسبه گردد.

12.  آیا تعطیلات استانی از ساعت موظف آن ماه، کسر می‌گردد؟

پاسخ:

بله

روزهایی که حسب شرایط منطقه با تایید استانداری تعطیل می گردد، به ازای هر روز معادل 7.33 ساعت از ساعت موظفی آن ماه کسر می‌گردد.

13.  آیا میزان ساعت حضور غیرموظف در سامانه قاصدک سقف دارد؟

پاسخ:

خیر

ساعات حضور غیرموظف طبق تایمکس و براساس مصوبه شورا، بدون اعمال سقف قابل درج در سامانه قاصدک می‌باشد. 

14.  آیا کارگروه دانشگاه می‌تواند مبلغ محاسبه شده در سامانه قاصدک را برای مدیران تغییر دهد؟

پاسخ:

براساس مصوبه جدید شورا در سال 1394، تنظیم کارانه مدیران تنها در قالب ضرایب تعیین شده در جدول بند (9) مصوبه 18 تیرماه 1394، قابل محاسبه می‌باشد و در صورتی که دانشگاه تمایل داشته باشد سقفی برای مدیران خود اعمال نماید، می‌بایست در فایل اکسل محاسبه سهم واحدها در سال 1394، ضرایب را به گونه‌ای تنظیم نمایند که سقف مورد نظر کارگروه اعمال گردد.

15.  در خصوص پزشکانی که تجهیزات پزشکی خود را در اختیار بیمارستان قرار می‌دهند، پرداخت به این دسته از پزشکان چگونه صورت میگیرد؟

پاسخ:

سهم  این دسته از پزشکان از جزء فنی براساس تصمیم کارگروه دانشگاه تعیین میگردد و از آنجا که این سهم در سامانه ملی قاصدک درج نمیگردد؛ به طور جداگانه توسط هر بیمارستان محاسبه و پرداخت میگردد. بدیهی است جزء حرفهای برای این دسته از پزشکان همانند سایر پزشکان به صورت پلکانی محاسبه میگردد.

16.  چرا مسئولین واحدها و بخش‌ها توسط بیمارستان ها در محاسبات پرداخت عملکردی مشارکت داده نمی‌شوند؟

پاسخ: یکی از اهداف اصلی این دستورالعمل ایجاد واحدهای مستقل و پاسخگو بوده است به گونه ای که مسئولین بخش‌ها در کلیه فرایند پرداخت عملکردی مشارکت و در مقابل سوالات و ابهامات مرتبط با آن به کارکنان خود پاسخگو باشند و بدون شک با توجه به شناخت این مسئولین از عملکرد کارکنان خود، مشارکت فعال آنها می‌تواند اهداف این دستورالعمل را بیش از پیش محقق نماید. برای نیل به این هدف در ویرایش جدید سامانه قاصدک که هم اکنون در دسترس می‌باشد، کلیه جزئیات محاسبات در کارتابل مسئول واحد قابل مشاهده بوده و امکان تنظیم و مدیریت سهم هر بخش توسط مسئول امکان‌پذیر خواهد بود و بدون تایید مسئول بخش امکان پرداخت وجود نخواهد داشت. در همین راستا، بیمارستان‌ها ماموریت یافته‌اند تا قبل از پرداخت نسبت به عقد تفاهم‌نامه با مسئولین اقدام نمایند.

17.      با توجه به اینکه مسئولین بخش‌ها به علت مسئولیت قبلا  اضافه کار تشویقی دریافت می‌کردند، در حال حاضر نیز می‌توان اضافه کار تشویقی پرداخت نمود؟

پاسخ: برای درج ساعات موظف و غیرموظف تنها ملاک، تایمکس افراد می‌باشد و درج هر گونه اضافه‌کار تشویقی و کیفی، سبب ناعدالتی در پرداخت‌ها خواهد شد. در مقابل، برای مسئولین واحدها و جانشین آنان امتیاز شغل متفاوت دیده شده است که پرداختی آنان را نسبت به سایر کارکنان بخش در شرایط مشابه، متفاوت می‌نماید.

18.  در بیمارستان ما تعدادی نیرو وجود دارند که فاقد کارایی هستند، ما به علت محدودیت در اعمال ضریب کیفیت، پرداخت مناسبی داشته‌اند، راهکار برای این نیروها چیست؟

پاسخ: براساس مصوبه جدید شورا، امکان درج هر گونه نمره ارزشیابی وجود خواهد داشت و در صورتی که عملکرد فردی متناسب با انتظارات نباشد (در قالب پرسشنامه مربوطه)، امکان اعمال ضریب کیفی عملکرد زیر 7/0 نیز میسر است. در صورت اعمال ضریب کمتر از 7/0 نباید فراموش شود که اولاً حداکثر برای 10% نیروها در هر رسته شغلی امکان اعمال این ضریب وجود دارد و دوم اینکه افراد باید مبلغ اضافه‌کاری ساعات غیرموظف خود را دریافت نمایند. به عبارت دیگر نباید به علت اعمال ضریب ارزشیابی پایین، افراد از دریافت اضافه‌کار معمول خود محروم شوند.

نکته مهم دیگر این است که مراکز و مسئولین بخش‌ها براساس بخشنامه جدید شورا مکلفند میزان حضور غیرموظف و ساعات اضافه‌کاری مورد نیاز هر بخش‌ها را مدیریت نمایند و در صورتی که فردی فاقد کارایی لازم می‌باشد، از حضور وی در ساعات غیراداری (که باعث دریافت اضافه‌کاری و کارانه بابت ساعات غیرموظف می‌گردد)، اجتناب شود.

19.   آیا پرداخت 60% ثابت برای اعمال اورژانسی تنها به جراحان تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: براساس مصوبه شورا، برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی به تشخیص هیات که در ساعت 16 تا 7 صبح توسط شخص متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص انجام شود، اعم از اینکه جراح، بیهوشی یا رشته‌های داخلی دارای پروسجر تهاجمی باشد، 60% جزء حرفه‌ای به طور ثابت به پزشک قابل پرداخت است.

20.      آیا سامانه  قاصدک کسر مالیات را نیز انجام می دهد؟

پاسخ: خیر

خروجی قاصدک، دریافتی عملکردی پرسنل است و بنابراین باید از خروجی قاصدک، مالیات کسر نمود. علت عدم کسر مالیات در سامانه قاصدک آن است که  مالیات می بایست از کل دریافتی پرسنل کسر گردد و از آنجا که تنها بخش عملکردی ان در سامانه قاصدک وجود دارد، امکان کسر مالیات در این سامانه وجود ندارد.

21. آیا ماده 7 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی برای پزشکان درمانی نیز قابل تعمیم است؟

پاسخ: بله

برای کلیه پزشکان (اعم از اینکه درمانی باشند یا هیات علمی) در صورتی که در زمان ارائه خدمت در بیمارستان حضور نداشته باشند و خدمت بدون نظارت آنان صورت گیرد، ماده 7 دستورالعمل قابل اعمال می‌باشد.

22.    واحد واکسیناسیون جزو بخشهای درمانی است یا واحدهای پشتیبانی؟

پاسخ: چنانچه در بیمارستان تنها یک کارشناس مرتبط با واکسیناسیون وجود دارد، ترجیحا با عنایت به ماهیت فعالیت، در یکی از بخشهای درمانی بیمارستان که مرتبطترین بخش با فعالیت واکسیناسیون می‌باشد، ادغام گردد. در صورتی‌که بیمارستان دارای واحد واکسیناسیون می باشد، این واحد به علت عدم وجود تعرفه مصوب، در واحدهای پشتیبان بیمارستان قرار میگیرد.

23.    نحوه ورود اطلاعات مربوط به ساعات آنکالی چگونه است؟

پاسخ: برای ثبت ساعات آنکالی فرد می بایست تعداد ساعات آنکالی وی براساس ابلاغ آنکالی، در سامانه قاصدک درج گردد. این سامانه بطور خودکار ساعات آنکالی را تقسیم بر چهار نموده و محاسبات مورد نیاز را انجام می دهد. برای مثال، چنانچه ساعات آنکالی فردی، 100 ساعت باشد، باید عدد 100 را در ساعات آنکالی وی ثبت نمود.

24. تاثیر سابقه خدمت در واحدهای یکنفره چگونه خواهد بود؟

پاسخ: در بخش/واحدهایی که تنها یکنفر در آن واحد اشتغال دارد، در محاسبه صورت کسر سهم صندوق، اضافه کار آن فرد که قاعدتا سابقه کار نیز در آن مؤثر بوده است، اعمال شده است؛ لذا، سابقه خدمت افراد در بخش/ واحدهای یکنفره دیده شده است.

25.              آیا ضریب تعدیل به معاون مدیر/ رئیس بیمارستان تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: درخصوص قائم مقام رئیس بیمارستان، همانند معاونین بیمارستان، موضوع ستون اول بند «9» مصوبه اخیر شورا محاسبه می‌گردد. در صورتی‌که مدیر بیمارستان دارای معاون، مدیر پشتیبانی یا مدیر امور عمومی باشد، می‌توان از اختیارات هیات اجرایی بیمارستان استفاده نمود و براساس ستون چهارم جدول مذکور به عنوان «یکی از مدیران زیر مجموعه مدیر» وی را تعدیل نمود.

26.              آیا «ارتقا کیفیت ویزیت در محاسبه ضریب رشد کتاب ارزش نسبی» محاسبه می گردد؟

پاسخ: به استناد بند «الف» ماده 1 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان، 100% درآمد حاصل از تعرفه ویزیت (ویزیت پایه و تشویقی طرح تحول نظام سلامت) درمانگاه و کلینیک‌های ویژه غیر مستقل به عنوان جز حرفه ای محسوب می شود و هم در محاسبات «رشد کتاب ارزش نسبی» و هم در «کارکرد پزشک از محل جز حرفه ای» جهت محاسبه پرداخت عملکردی، در سیستم پلکانی محاسبه خواهد شد.

27.              درصد تغییر در پلکان آخر پزشک که در بازه 15- تا 15+ در نظر گرفته شده، به چه معناست؟

پاسخ: تغییر در پلکان آخر پزشکان به این معنی است که کارگروه دانشگاه می‌تواند سهم پزشک را در جدول پلکانی، در ردیف آخر، تا 15 درصد تغییر دهد. به عنوان مثال، در جدول شماره 1 ماده 10، در بازه عملکردی 400 میلیون ریال به بالا، می‌توان سهم پزشک تمام وقت جغرافیایی را بجای 45 درصد، 60 درصد (15 درصد افزایش) و یا 30 درصد (15 درصد کاهش) اعمال نمود.

28.              نحوه محاسبه سابقه خدمت برای پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی چگونه خواهد بود؟

پاسخ: به استناد بند «6» مصوبه اخیر شورا و تبصره ذیل آن، ملاک محاسبه سابقه خدمت دولتی، حکم کارگزینی و ملاک محاسبه سابقه خدمت قراردادی، غیر رسمی و بخش خصوصی، سوابق پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی می‌باشد.

29.              برای محاسبات مربوط به سال 94 آیا لازم است رشد کتاب ارزش نسبی محاسبه شود؟

پاسخ: خیر.

30.               در مواردی که کارگروه قصد دارد از محل «سهم مؤسسه » به بیمارستان‌ها کمک نماید، این کمک چگونه در سامانه قاصدک اعمال می‌شود؟

پاسخ: در کارتابل رئیس بیمارستان در سامانه قاصدک، آیتمی با عنوان «کمک از محل سهم مؤسسه» وجود دارد که می‌توان بر اساس آن سهم کارکنان از محل جز حرفه ای را تا 5 درصد یعنی تا سقف 32.5درصد از جز حرفه ای افزایش داد. در صورت اعمال این سهم، سامانه بطور خودکار محاسبات را بجای 27.5 درصد، براساس 32.5 درصد انجام خواهد داد.

31.               در مواردی که مسئول حراست شبکه و بیمارستان مشترک است، محاسبه معادل چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: چنانچه مسئول حراست شبکه و بیمارستان مشترک باشد، می‌بایست معادل براساس میزان مشارکت وی در بیمارستان در نظر گرفته شود. برای مثال، اگر 50 درصد اوقات در بیمارستان و 50 درصد دیگر در شبکه است، می‌بایست 50 درصد معادل برای وی در نظر گرفته شود.

32.             اگر اطلاعات پرداخت سال 1393 را قفل كنيم، پس از آن قابلیت ویرایش اطلاعات وجود دارد؟

پاسخ: برای پرداخت عملکردی در شش ماهه دوم سال 1393، پس از نهایی سازی ورود اطلاعات، بررسی صحت محاسبات و چک نمودن نتایج در داشبورد مدیریتی سامانه قاصدک و قبل از تنظیم نهایی اسناد پرداخت باید «قفل پرداخت» را از کارتابل رئیس بیمارستان فشار دهید. پس از فشردن «قفل پرداخت»، امکان ویرایش اطلاعات برای ماه‌هایی که قفل شده است، وجود نخواهد داشت و تنها از طریق ارتباط با دبیرخانه شورا و اخذ تائیدیه امکان باز شدن قفل وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که زدن قفل اطلاعات در 6 ماهه دوم 1393 مانع دسترسی برای ورود اطلاعات در سال 1394 نخواهد بود.

33.              امتیاز مدرک تحصیلی کارشناس ارشد چند محاسبه می گردد؟

پاسخ: براساس جدول شماره «5» ذیل بند «10» مصوبه شماره 31/100 مورخ 18/4/94 شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی، امتیاز مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف تعیین شده است. مصوبه مذکور را میتوانید از قسمت آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در همین سایت قابل دریافت است.

34.               چرا در سامانه قاصدک در قسمت نمره عملکرد واحد/بخشها فقط واحد اعتباربخشی می‌تواند نمره بدهد؟ در حالی‌که طبق دستورالعمل باید واحدهای بهداشت محیط، تجهیزات پزشکی و آموزش هم بتوانند نمره بدهند.

پاسخ: به منظور ثبت نمره کیفی عملکرد بخشها/واحدها می‌بایست کلیه واحدهایی که براساس دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد مجاز به اعطای نمره کیفی عملکرد هستند، نمرات خود را به طور مکتوب  به واحد اعتباربخشی اعلام نمایند و واحد اعتباربخشی تنها وظیفه جمعبندی ارزشیابیها را بر عهده دارد. واحد اعتباربخشی باید مجموع نمراتی که واحدهای مختلف براساس چکلیست مربوطه به یک بخش داده‌اند، را به عنوان امتیاز کیفی بخش در سامانه قاصدک درج نماید.

به زودی در سامانه  قاصدک به هر کدام از واحدهای مربوطه دسترسی برای ورود امتیاز ارزیابی کیفی بخش داده خواهد شد. لازم به ذکر است که نمره ارزشیابی واحد/بخش پس از ورود توسط واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت در کارتابل رئییس بیمارستان قابل تائید خواهد بود.

35.              در فرم Word پيوست برای انجام محاسبات در سال 1394، ميانگين كارانه تشويقي ترویج زایمان طبیعی تنها با عدد 30 کا مورد نظر است و یا 15 کا نیز در نظر گرفته میشود و کل 45 کا در محاسبات منظور گردد؟

پاسخ: سرجمع کارانه تشویقی پرداختی در برنامه ترویج زایمان طبیعی (یعنی 45 کا) در طرح تحول نظام سلامت ملاک محاسبات خواهد بود. این میانگین براساس کارانه تشویقی ماه‌های اردیبهشت تا شهریور 1393، محاسبه میشود.

36.              جانبازی که مدرک فوق ليسانس دارد و مزاياي مقطع دكترا را دریافت می نماید، در سامانه قاصدك چه مقطعی برای وی ثبت شود؟

پاسخ: باید جانبارزان و فرزندان شهدا، مدرک تحصیلی ملاک درج در سامانه قاصدک خواهد بود که از مزایای آن در حکم حقوقی برخوردار هستند.

37.              برای پرسنلی که در سال 1394 جابه‌جا شدهاند (بند 6 اطلاعیه سایت)، چه اقدامی باید صورت گیرد.

پاسخ:  نیروهایی که قبلا در بیمارستان کار می‌کرده‌اند، اطلاعاتشان در فایل اکسل وارد شده است ولی  از یک بخش به بخش دیگری جابجا شده‌اند (قبلاً در بخشی کار می‌کرده‌اند و اکنون در بخش دیگری کار می کنند)، باید توسط خود بیمارستان اصلاح شود. کافی است سهم مشارکت فرد را در فایل اکسل اصلاح نمائید و سهم مشارکت بخش قبلی را صفر و در بخش جدید وارد نمائید. این افراد مشمول بند (6) اطلاعیه سایت هستند و نیازی نیست به وزارتخانه اعلام گردند.

38.              منظور از پرسنل جدیدالورود که باید در فایل Word اطلاعیه سایت P4P درج شوند، (بند 4 اطلاعیه سایت) چه افرادی هستند؟

پاسخ:  پرسنل جدیدی که قبلاً در بیمارستان کار نمی‌کرده اند، لذا اطلاعات آنها در فایل اکسل محاسبه سهم بخشها/واحدها وارد نشده است و جدیداً به بخش‌ها اضافه شده‌اند و باعث افزایش تعداد نیروهای بخش شده‌اند، باید در فایل word وارد شوند و مشمل بند 4 می‌گردند. این افراد جدیدالورود نباید جایگزین افراد قبلی در بیمارستان شده باشند و در این صورت فرد جدید محسوب نمیشوند.

39.               منظور از پرسنلی که بیمارستان را ترک کرده‌اند (بند 5 اطلاعیه سایت) چه افرادی هستند؟

پاسخ:  نیروهایی که قبلا در بیمارستان کار می‌کرده اند و اطلاعات کارانه و اضافهکار آنان در فایل اکسل وارد شده است، ولی به دلایل مختلف مانند بازنشستگی، پایان طرح و سایر موارد مشابه از بیمارستان رفته‌اند و به این ترتیب تعداد نیروهای بخش کاهش یافته است را در جدول ذیل بند 5 در فایل word  وارد شوند. برای مواردی که نیروها از بخشی (تعداد نیروی یک بخش کاهش پیدا کرده است) به بخش دیگری رفته باشند (تعداد نیروی یک بخش اضافه شده است) مشمول جابجایی می‌شوند که در سوال 6 نحوه اصلاح توضیح داده شده است.

40.                 كارانه ملاك تعديل گروه پشتيباني چه عددي در نظر گرفته شود؟

پاسخ: جدول تعدیلی واحدهای پشتیبان براساس مصوبه جدید شورا حذف گردیده است، لذا هیچ کدام از واحدها ضریب تعدیل ندارند و همه واحدها تنها با ضریب رشد کتاب (معادل بخش‌های تشخیصی و درمانی) تعدیل خواهند شد. یعنی میانگین کارانه ماهانه به ازای یک نفر هر واحد (که در فایل اکسل محاسبات سهم بخش/واحد موجود است)، بعد از آنکه در تعداد افراد واحد (میانگین وزنی افراد واحد) ضرب شد و صندوق کارانه بخش تشکیل گردید در ضریب رشد کتاب (برابر بخش های تشخیصی و درمانی) ضرب می‌گردد.

برای ایجاد توازن، در صورتی که میانگین کارانه ماهانه به ازای یک نفر واحدی قبلا خیلی پایین بوده است، به جای کارانه ماهانه همان واحد، 50% میانگین کارانه واحدهای پشتیان (منهای مدیران بیمارستان و دفتر پرستاری) جایگزین آن می‌شود.

41.                 بيمارستان‌هايي كه در پايان سال تاسيس شده‌اند و فايل اكسل ندارند، براي پرداخت بايد چه اقداماتی انجام دهند؟

پاسخ: برای این بیمارستان‌ها باید کارگروه مربوطه، کارانه و اضافه‌کار معادل اعلام نماید. با کارانه و اضافه‌کار معادل‌سازی شده، فایل اکسل تشکیل و تعدیل براساس ضریب سختی بخش انجام و درصد سهم هر بخش تعیین می‌گردد. در این بیمارستان‌ها ضریب رشد کتاب محاسبه نمی‌گردد و سقف رقم کارانه قابل توزیع یعنی 27.5% جزء حرفه‌ای توزیع می‌گردد.

42.               ضریب تعدیل واحد فناوري اطلاعات چند است و آيا قابل ترفيع درجه مي‌باشد؟

پاسخ: جدول تعدیلی واحدهای پشتیبان براساس مصوبه جدید شورا برای کلیه واحدها حذف شده است، لذا هیچ کدام از واحدها ضریب تعدیل ندارند و همه واحدها تنها با ضریب رشد کتاب (معادل بخش‌های تشخیصی و درمانی) تعدیل خواهند شد.

43.              آيا به نيروهاي شركتي پرستار در شش ماهه دوم 93 كارانه براساس دستورالعمل تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ: بله. نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای پیمانکاری مدیریت و تعاونیهای نیروی انسانی به کارگیری شدهاند، مشمول دستورالعمل هستند؛ اما نیروهایی که به صورت 89 روزه به کارگیری شدهاند، مشمول دستورالعمل نخواهند بود. نیروهای شرکتی در صورتی که بعد از مهر 1393 به بخش‌ها اضافه شده‌اند، مشمول هستند و همان‌طور که در پاسخ به سوال 7 بیان گردید باید به عنوان نیروی جدید در فایل Word آورده شوند.

44.                آیا امکان ادغام صندوق‌هایی که در قسمت پشتیبانی تعریف شدهاند، وجود دارد؟

پاسخ: با عنایت به اینکه اهداف مشخصی از تفکیک صندوقها دنبال میشود و بر هر واحد متناسب با وظایف مربوطه، شاخصهای کیفی تعریف شده است، امکان ادغام صندوقها وجود ندارد.

45.               تکلیف دفتر پرستاری درمصوبه جدید چیست؟ آیا باید در فایل اکسل به بخش‌های تشخیصی و درمانی منتقل شود؟

پاسخ: خیر

دفتر پرستاری به علت ماهیت فعالیتها، همچنان از محل درآمد مبنای بیمارستان سهم خواهند برد و لذا همچنان در واحدهای پشتیبان تعریف می‌شود. با این وجود تعدیل برای دفتر پرستاری مانند بخشهای تشخیصی و درمانی صورت می‌گیرد و ملاک تعدیل N ضربدر 1.75 است.

46.               پرداخت به كارشناس تغذيه چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: واحد تغذیه به علت تفاوت کارکرد، میبایست در هر دو بخش تشخیصی و درمانی و پشتیبان تعریف گردد. از آنجا که واحد تغذیه بر عملکرد آشپزخانه و کیفیت غذای بیمارستان نظارت دارد، به عنوان واحد پشتیبان تعریف می‌گردد و با توجه به نقش آن در ارائه مشاوره و ویزیت به بیماران مطابق کدهای موجود در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، می‌بایست به عنوان یک بخش تشخیصی و درمانی تعریف گردد.

47.              چه کسانی مشمول دستورالعمل پرداخت مبتنی به عملکرد هستند؟

پاسخ: افراد با رابطه کاری زیر مشمول دستورالعمل پرداخت عملکردی هستند:

v            رسمی.

v            پیمانی.

v            قراردادی تبصره 3.

v            قراردادی تبصره 4.

v            شرکتی‌های جذب شده از طریق شرکت‌های خدمات پیمان‌کاری و تامین نیروی انسانی و تعاونی‌های خدمات نیروی انسانی.

v            نیروهای طرحی و ضریب k.

v            پیام‌آوران در صورت تصویب در هیات رئیسه دانشگاه.

48.              چه کسانی مشمول دستورالعمل پرداخت مبتنی به عملکرد نیستند؟

پاسخ: افراد با رابطه‌کاری زیر مشمول دستورالعمل پرداخت عملکردی نیستند:

v            قرارداد ساعتی (افرادی که از بیمارستان‌های تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، شرکت نفت، خصوصی و خیریه به صورت اضافه‌کاری در بیمارستان فعالیت می‌کنند، شامل دستورالعمل نمی‌گردند).

v            قراردادی‌های 89 روزه.

v            قرارداد حجمی.

v            دانشجویان.

49.               در خصوص نیروهایی که مشمول دستورالعمل نیستند، نحوه پرداخت چگونه خواهد بود؟

پاسخ: با عنایت به اینکه پرداختی به این گروه از کارکنان، از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان پرداخت می‌شده است، برای نیروهایی که قبلاً از محل اضافه‌کاری بیمارستان پرداخت می‌شده است،  جهت عدم تحمیل بار مالی جدید به بیمارستان، سرجمع پرداختی به این گروه از کارکنان را از سقف اعتبار اضافه‌کاری بیمارستان ابلاغی از سوی معاونت توسعه دانشگاه کسر و مابقی به عنوان سقف اضافه‌کاری مشمولین در سامانه ملی قاصدک، درج می‌گردد.

50.                نیروهایی که بنا به نوع رابطه استخدامی خود مشمول پرداخت عملکردی نمی‌شوند (مانند نیروهای قراداد ساعتی و حجمی)، آیا برای تعیین درصد سهم بخش باید دریافتی این گروه (اعم از اضافه کاری یا غیره) در صورت کسر سهم بخش، اضافه گردد؟

پاسخ: خیر.

51.                داروخانه بیمارستان واگذار شده است و یک نفر داروساز به عنوان ناظر داروخانه در بیمارستان حضور دارد، اطلاعات این فرد چگونه در سامانه قاصدک ثبت می‌گردد؟

پاسخ: در ساختار واحدهای پشتیبان در سامانه ملی قاصدک، واحد مستقلی با عنوان «ناظرین داروخانه و بخش‌های پاراکلینیک» ایجاد شده است و کلیه ناظرین بخشهای پاراکلینیک واگذار شده، می‌بایست در این واحد ثبت شوند و درصد سهم این واحد نیز مانند سایر واحدهای پشتیبان، محاسبه می‌گردد. واحد «ناظرین داروخانه و بخش‌های پاراکلینیک»  همانند سایر واحدهای پشتیبان تنها براساس ضریب رشد کتاب در بخشهای تشخیصی و درمانی، تعدیل می‌گردد. یعنی کارانه پرداختی را در ضریب رشد کتاب ضرب و با اضافه‌کاری پرداختی جمع کنید. 

52.              آمبولانس بیمارستان ما درآمد بسیار خوبی دارد، پرداخت به کارکنان شاغل در واحد آمبولانس بیمارستان چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: واحد آمبولانس از واحدهای پشتیبان بیمارستان محسوب میشود و درآمد ارتباطی به دریافتی کارکنان آن ندارد. لذا، سهم این واحد، همانند سایر واحدهای پشتیبان براساس درآمد مبنای بیمارستان محاسبه می‌گردد. بدیهی است درآمدهای این واحد جزء درآمدهای بیمارستان محسوب می‌گردد و در مواردی که پزشک به همراه بیمار اعزام گردد، کد ارزش نسبی خدمت مربوطه همانند سایر خدمات به عنوان جزء حرفه‌ای برای پزشک، محاسبه می‌گردد.

53.              آیا پرسنل شبکه بهداشت مشمول پرداخت عملکردی هستند و باید در سامانه ملی قاصدک ثبت شوند؟

پاسخ: در صورتی که پرسنل شبکه، تمام یا قسمتی از فعالیت‌های بیمارستان را انجام می‌دهند (مستقیماً بخشی از وظایف بیمارستان توسط این پرسنل انجام شود) می‌بایست در بخش یا واحد مربوطه در سامانه ملی قاصدک، ثبت شوند. میزان حضور فیزیکی این افراد در مواردی که در بیمارستان حضور نمی‌یابند، براساس توافق هیات بیمارستان و رئیس شبکه تعیین می‌گردد. در مواردی که فرد فقط با حضور فیزیکی در بیمارستان، وظایف محوله را انجام می‌دهد، در صورت ارائه گواهی مبنی بر تکمیل نمودن ساعت موظفی در شبکه، ساعت حضور فیزیکی فرد در بیمارستان به عنوان ساعت غیرموظف و با ضریب 2 محاسبه می‌گردد. بدیهی است که تنها پرداختی قبلی بیمارستان به این گروه از کارکنان، در صورت کسر محاسبه درصد سهم کارکنان بخش نیز منعکس می‌گردد.

54.                آیا نیروهای بیماربر باید جداگانه در سامانه ملی قاصدک درج گردند؟ امتیاز شغل این گروه از کارکنان چه خواهد بود؟

پاسخ: مشابه نیروهای خدماتی، نیروهای بیمار بر هر بخش نیز باید جداگانه در قسمت نیروهای بیماربر، ذیل هر بخش تشخیصی و درمانی وارد گردند. در صورتی که نیروهای بیماربر مربوط به بخش خاصی نباشند (مشترک باشند)، در قسمت پشتیبان سامانه قاصدک و در واحد نیروهای بیماربر درج میشوند. امتیاز شغل برای بیماربر، مشابه نیروی خدماتی بخش و معادل 3 محاسبه میشود.

55.              نیروهایی که ستاد دانشگاه در بیمارستان حضور دارند و بخشی از ساعات غیرموظف خود را در بیمارستان فعالیت دارند، مشمول خواهند بود؟

پاسخ: کارکنان شاغل در دانشگاه و واحدهای تابعه، در صورتی که در بیمارستان‌ها به صورت اضافه‌کاری فعالیت نمایند، مشمول دستورالعمل خواهند بود و در صورت ارائه گواهی مبنی بر تکمیل ساعات موظف، حضور غیرموظف آنان با ضریب 2 محاسبه می‌گردد.

56.               آیا پاس شیر به عنوان حضور فیزیکی محاسبه می‌شود؟

پاسخ: خیر. ساعت پاس شیر به عنوان نوعی مرخصی محسوب می‌شود و از ساعت موظفی کسر می‌گردد.

57.             آیا ماموریت کوتاه‌مدت (ساعتی و روزانه) به عنوان حضور محاسبه می شود؟

پاسخ: ماموریت‌های کوتاهمدت جزء حضور محسوب می‌شود؛ هر روز ماموریت (روزانه) معادل یک روزکاری محسوب و در سامانه قابل درج می‌باشد. بدیهی است که حق ماموریت به طور جداگانه کمافی‌السابق قابل پرداخت است.

58.              ماموریت آموزشی و کارکنان نیمه وقت با 22 ساعت کار موظفی چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: ساعات حضور طبق تایمکس در بخش موظف وارد می‌شود و در صورتی که بیش از 22 ساعت در هفته کار کنند، مازاد بر آن جزء ساعات غیرموظف محسوب می‌شود.

59.               پرداخت به پزشکانی که قبلا قرارداد پرکیس (نظام نوین) داشته‌اند، چگونه خواهد بود؟

پاسخ: قراداد با پزشکان پرکیس می‌بایست به صورت پلکانی و در قالب دستورالعمل قابل تنظیم است. بدیهی است که مواردی که بخش با تعرفه غیردولتی در شهر وجود ندارد و پزشک فاقد رابطه کاری از مطب شخصی خود بیماران را ارجاع دهد، 100 درصد به پزشک مربوطه قابل پرداخت است.

60.                بعضی از این واحدهای موجود در سامانه ملی قاصدک در بیمارستان ما وجود ندارد؟ آیا برای همه واحدهایی که در چارت مشاهده می‌شود، تکمیل ضرورت دارد؟

پاسخ: خیر. تکمیل واحدها و درج افراد در باکس‌های سامانه قاصدک تنها و تنها باید متناسب با وضعیت فعلی ساختار سازمانی هر بیمارستان صورت گیرد و به عنوان مثال بیمارستانی که فاقد روابط عمومی است، نباید فردی را در این باکس از ساختار سامانه قاصدک، درج نماید. به عبارت دیگر، برای واحدهایی که قبلاً کارانه و اضافه‌کار پرداخت نشده است، در ساختار فعلی نباید برای آنان واحد ایجاد نمود و ایجاد واحدهای جدید اگر هم بنا به ضرورت ایجاد شود، باید کارانه و اضافه‌کار افراد زیرموجموعه در میان واحدهای جدید و قبلی به گونه‌ای تقسیم شود که سرجمع سند اضافه‌کاری و کارانه بیمارستان تغییر نکند.

61.                منظور از ضریب رشد کتاب ارزش نسبی برای تعدیل کارانهها چیست؟

پاسخ: ضریب رشد کتاب ارزش نسبی در واقع رشد کارکرد پزشکان از محل جزء حرفه‌ای قبل و بعد از ابلاغ کتاب ارزش نسبی است و به عبارتی در صورت کسر کارکرد پزشکان از محل جزء حرفه‌ای در شش ماهه دوم سال 1393 را قرار می‌دهید و در مخرج کسر کارکرد پزشکان از محل جزء حرفه‌ای در شش ماهه اول سال 1393 را درج می‌نمائید و عدد حاصله، ضریب رشد کتاب نام دارد.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 115774
 بازدید امروز : 628
 کل بازدید : 3749676
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.38
 

کلیه آیین نامه ها و بخشنامه ها و ابلاغیات در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان، اعضای هیات علمی و کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستانها در اینجا قرار می گیرد.

برای دانلود نسخه بازنگری شده دستور العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد سال 97 ، اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود مصوبات جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ 24-1-95، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود پیشنهادات شاخص های ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود ابلاغیه دستورالعمل ارائه مراقبت به شیوه موردی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پی درخواست جمعی از روسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل ابلاغ دستور العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود فایل بخشنامه پرداخت علی الحساب تا پایان سال جاری توسط وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود فایل مصوبات شورا تاریخ 23 فرودین 1394، اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود فایل مصوبات شورا تاریخ 5 خرداد 1394، اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود مصوبات پانزدهمین اجلاس ورسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی سراسر کشور مورخ 10/5/1394
،
اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل آخرین مصوبه شورا در تاریخ 18/4/1394، اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود فایل دستور العمل پرداخت مبتنی بر عملکرد ، اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود ویرایش جدید فایل دستورالعمل پیوست شماره (5):مراقبت موردی، اینجاکلیک کنید.
برای دانلود فایل سخنرانی خانم شفائی با موضوع زیرساخت HIS برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای تماس با کارشناسان مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت برای بخش جامع درمانگاهی با خدمات تشخیصی-تخصصی، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش درمانگاه، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت برای بخش های خدمات تشخیصی-تخصصی، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش فیزیوتراپی و کاردرمانی، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت برای کارشناسان پروانه دار، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش پزشکی هسته ای، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش رادیولوژی، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش رادیوتراپی، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش آنژیوگرافی، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش اتاق عمل، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش بلوک زایمان، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش اورژانس، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل اکسل محاسبه حجم خدمت در بخش های بستری، برای اجرای مراقبت موردی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل پاورپوینت سخنرانی سرکار خانم روناسیان، از معاونت درمان، در همایش 11 خرداد 1395، مطابق با آخرین تغییرات دستورالعمل اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل پاورپوینت سخنرانی سرکار خانم کوهی، از معاونت پرستاری، در همایش 11 خرداد 1395، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل ساعات موظف دوازده ماه سال 1397، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل ساعات موظف دوازده ماه سال 1396، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود اکسل محاسبه ساعت موظف و غیرموظف ، اینجا کلیک کنید.
 برای دانلود آخرین ویرایش فایل کدینگ ملی بخش ها، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل راهنمای سامانه پشتیبانی برخط دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل راهنمای تکمیل شاخص‌های سنجش عملکرد در سامانه ملی قاصدک، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل راهنمای محاسبه سهم بخش ها، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل کدینگ ملی رشته های تخصصی پزشکی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل ساعات موظف دوازده ماه سال 1395، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل آموزش دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد به رابطین قاصدک بیمارستان ها مورخ 1394/5/5 ، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایلکتاب «طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد پرسش از شما پاسخ از ما» ویژه کارکنان شاغل در بیمارستان‌ها، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل صوتی شماره 1 سخنرانی جناب آقای مهندس معنوی در خصوص آموزش دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در همایش بیمارستان فرهیختگان، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل صوتی شماره 2 سخنرانی جناب آقای مهندس معنوی در خصوص آموزش دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در همایش بیمارستان فرهیختگان، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل اکسل محاسبه ‏ی درصد سهم پزشکان و اعضای هیات علمی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل آموزش محاسبه ‏ی درآمد بخش های تشخیصی و درمانی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل فرمت انتقال اطلاعات درآمد از HIS به سامانه قاصدک، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود فایل آموزشی محاسبه درآمد بخش های تشخیصی و درمانی، اینجا کلیک کنید.


برای دانلود بسته آموزشی، راهنمای استفاده از پردازش‌گر پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک‌یار)، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود، پردازش‌گر پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک‌یار)، اینجا کلیک کنید.

بیمارستان‌هایی که موفق به استفاده از پردازشگر قاصدک‌یار نشده‌اند، می‌توانند از این ویرایش پردازش‌گر پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک‌یار) استفاده کننند. 

 بیمارستان‌هایی که از ستون غیر موظف غیرعملکردی برای محاسبه تایمکس استفاده نموده اند، برای دریافت پردازشگر قاصدکیار مطابق با تنظیمات جدید  اینجا کلیک نمایند .